خانم مرضیه عراقی

متولد 1362

مدرک تحصیلی : کارشناسی کشاورزی

سوابق ورزشی :

چندین مقام قهرمانی درسطح شهرستان

مدرک مربیگری درجه 3 تنیس روی میز