خانم فاطمه برزگری

متولد 1368

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی

سوابق ورزشی :

دارای چندین مقام قهرمانی درسطح شهرستان

مدرک داوری درجه 3 تنیس روی میز

مدرک مربیگری درجه 3 تنیس روی میز