آقای حسین مستقیمی

متولد 1331

مدرک تحصیلی : کاردانی ادبیات

سوابق ورزشی :

کسب مقام سوم استان در سال 1394