خانم مهین عارفی شهری

متولد 1365

مدرک تحصیلی : کارشناسی صنایع

سوابق ورزشی :

چندین مقام قهرمانی درسطح شهرستان

مدرک داوری و مربیگری درجه 3 تنیس روی میز