آقای اکبر پاکدامن

متولد 1338

مدرک تحصیلی : کاردانی ادبیات

سوابق ورزشی :

نایب قهرمانی استان

ریاست هیئت تنیس روی میز شهرستان نایین از سال 1375 به مدت هشت سال