آقای امین عجبی

متولد 1368

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معدن

سوابق ورزشی :

چندین مقام قهرمانی درسطح شهرستان

عضو سابق تیم دانشگاه صنعتی اصفهان